زیتون(روان شناسی ازدواج)

گفتگودرباره ازدواج

 

دخترخانم ، سن شماچقدراست؟

20سال

چراخواستگارت راردکردی؟

تصمیم به ازدواج ندارم میخواهم درس بخوانم!

سال چندم دانشگاه هستی؟

 دوم

چه رشته ای میخوانی؟

حقوق

معدل ترم اولت چندبود؟

16

اگردراین سن هوشبهرت درحدیک نابغه بود ودرشرف گرفتن دکترایا استاددانشگاه بودی طبیعی بودکه به خاطرادامه تحصیل یاتحقیق ازدواجت راتأخیربیاندازی اما بااین رشته واین معدل واین سن چرا لذت بردن اززندگی رافدای سرگرمی میکنی. چون مدرک کارشناسی اعتبارچندانی ندارد درحدروشهای یادگیری هرعلمی است وحتی عضویت درسازمانهای نظام شغلی مدرک کارشناسی ارشدمیخواهد وشمابااین معدل بیش ازلیسانس نمیتوانی ادامه تحصیل بدهی؟

علاقه به ازدواج ندارم اینطوری مشغولم

تصورنمی کنی با بیشترشدن سن شما اززیبائی ومیل جنسی شماکاسته شود هم خواستگارهایت مناسب نباشند هم مجبورشوی ازدواج تحمیلی رابه خاطرخلاص شدن ازیکنواختی زندگی بپذیری؟

فکرش رانکرده ام.اصلااینها چه ربطی به هم دارد!

میل جنسی،پایه ازدواج موفق است کاهش میل جنسی ناشی ازکم خونی (عصبانیت)وکمبودکلسیم(خواب رفتن دست پادرخواب)وکمبودویتامین ب وث(تپش قلب واضطراب) دربدن است که باپابه سن گذاشتن بروزاین امراض نمایان می شود اغلب دختران بالای سن شما یاقرص آهک(کلسیم)استفاده میکنند یاداروی اعصاب یاامثالهم؟

اینها راازکجامی گوئید!

طبق آمارسازمان های رسمی وتخصصی وافرادمتخصص ، بیشتراز 25%افرادجامعه دچارناراحتی عصبی هستند که درآرشیو زیتون آمده است ومدام درصفحه اجتماعی یاحوادث روزنامه هامیتوان دید؟

شمامی گوئید بایدچه کارکنم!

ازدواج؟

چرا!

چون ازدواج برای ارضاءغریزه جنسی است که دختران این عصر، طبق نظرکارشناسان جامعه شناسی بدلیل خوردن غذاهای هورمون دارمثل مرغ و...زودترازسن قانونی (16سال)به آن نیازپیدامیکنند.این غریزه هم مانندسایرغرایز،گرسنگی – تشنگی – خواب و...باید ارضاء شود وتأخیرهریک سبب انواع واقسام بیماری است .ارضاءغریزه هیچ لطمه ای به تحصیل نمی زند بلکه سبب یادگیری بهتردرس ها برای بهره گیری آنهادرزندگی میشود.اغلب بستگان ماکه دراین سن ازدواج کرده اند درعقدنامه شرط ضمن عقدبرای ادامه تحصیل گذاشته اند وغالبا ضمن تحصیل افراد شادابی هستند؟

چطوری به این حس دست پیداکنم!

مکانیسم کامجوئی خانم ها ، لمس وابرازمحبت به آنهااست که وقتی صیغه عقدخوانده شد همانطورکه قرآن درآیه 21سوره رم می فرماید مودت بینشان قرارداده میشود وبااولین لمس یابوسیده شدن توسط جنس مخالف خود حاضرنیستند دنیا راباآن تعویض کنند وجهانی اززیبائی دربرابرشان گشوده میشود که مورد محبت تمام بستگان دوطرف قرارمیگیرند که تأیید اجتماعی راکه خواسته هرجوانی است درپی دارد؟

باید فکرکنم.

انشاالله موفق باشی.

نویسنده : هاشم : ۱٢:۱٩ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/۱۱/٥
Comments نظرات () لینک دائم