زیتون(روان شناسی ازدواج)

لیبیدو(انرژی جنسی)

بسم الله الرحمن الرحیم

روان شناسان ،سائق ها رامنبع انرژی رفتاری میدانند که مارابه فعالیت وامی داردتاغریزه ها ارضاء وتعادل حیاتی(هومستاسیس)مجددبرقرارگردد مانندکمک فنرماشین به آنهافنررفتارمی گویند. برخی ازآنها نیزمکانیزم های عصبی – عضلانی ودریافت را موثرمی دانندکه علاوه برآن باعث کم کردن حساسیت نسبت به هیجان پذیری وفعال شدن است مثلا گرسنه که می شویم بدنبال غذا می گردیم وحتی نوزادبرای غذاگریه می کند.زیگموندفرویدبنیانگذارمکتب اتریش (روانکاوی)لیبیدو*(انرژی جنسی)رادرتعادل بیش ازحدموثرمی داندومعتقد است اگرارضاء صورت گیرد ما شادابیم درصورت منع بصورت غیرمستقیم بروزخواهد کردوبشکل دیگری خودرانشان میدهد مثل خلق آثارهنری و...

اما منبع اصلی انرژی دربدن غذااست هیدروکرباتها(قند)[که سوخت مغزهستند]چربی[سوخت قلب]پروتئین [سوخت عضله]ویتامین ها وموادمعدنی[غذای اصلی نیستند اما تسهیل کننده هستند ،ویتامین ها مثل برق رسانی به سلولهای عصبی هستند که درصورت کمبود اختلالات عصبی رخ میدهد وکم بینائی وکم شنوائی ودردهای عصبی مثل میگرن وآرتروزودیسک کمرودیابت اختلالات قاعدگی وسقط جنین و...رابه دنبال دارد]آنها پس ازهضم جذب شده ،واردجریان خون می شوندوبه داخل سلولهای عصبی –عضلانی می روندوماانرژی لازم رابرای فعالیت بدست می آوریم .

مثلا درصورت کاهش قندخون ما هماهنگی عضلانی خودراازدست میدهیم واگربیش ازحدقندخون بیفتد به اغماء می رویم .همچنین ترشخ هورمون سبب تغییردروضع شیمیائی خون میشودوسبب نیرودادن به رفتارآدمی می گردد.پس سائق ها به ماانگیزه فعالیت میدهند وانگیختگی باعث بدست آوردن غذاوتعادل حیاتی مامی گردد.انگیزه ،حساس شدن به محیط وپاسخ مناسب مارابه دنبال دارد.هورمونها ومکانیزم عصبی درانگیزش موثرند.جریان عصبی واردتشکیلات تورینه ای درمغزوهیپوتالاموس میگرددوبابه فعالیت درآوردن قسمت تورینه ای فعالیت آگاه کنندگی صورت می گیرد.

منبع اصول روان شناسی مان(ساعتچی)

--------------------------

*libido

 

نویسنده : هاشم : ٩:٥٢ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/۱٢/٥
Comments نظرات () لینک دائم