زیتون(روان شناسی ازدواج)

دنیای مدرن ماوخواستگاری (مهریه معطوف به سلامتی باید باشد)

بنام خدا

برای رسیدن به تفاهم بین دونامزدچندمعیاربایددرنظرگرفته شود

اولین معیاراینکه مهرسنگین مانع طلاق نیست پس این نکته خوبی برای منع طلاق نیست

دومین معیاراینکه بهتراست ذهنی شرط وشروط برای هم تعیین نشودوشروط به داوری بنام قانون ، رساله وحکم مرجع تقلید،علم (مشاوره روانشناسی ازدواج )ومعیارهائی ازاین قبیل مقیدشودتاتفاهم صورت گیرد

مثلا اگرمردبه نامزدش گفت باید صورتت راکامل بپوشانی وزن بگوید نه قبول نمی کنم بهترین داوراینجاحکم مرجع تقلیددخترخانم است نبایدبگویدنه

بلکه بایدبگوید طبق نظرمرجع تقلیدکه حدشرعی روگرفتن رابیان کرده عمل میکندطبیعی است که پسری که نامزداوست این رامنطقی خواهدیافت

اگردخترشرط کردکه اگرتاسه سال باردارنشوم  جدامی شویم پسربایدبگویدبه قانون ارجاع میدهیم که ۵سال راضمن شروط غیرلازم بیان و تعیین کرده است

درعقدنامه ها ١٢شرط غیرلازم درج شده که پسربه دختروکالت بلاعزل میدهدهرکدام رخ داداختیاررجوع به دادگاه ودادن دادخواست طلاق داشته باشد و٢صفحه نیزسفیداست که دخترمیتواندشروطش رابه ان اضافه کند مثلا شرط کندمن هیچ وقت درخانه مادرشوهرزندگی نمی کنم وباید خانه مستقل داشته باشیم یاشرط کندکه من تادکتراوپرفسوری تحصیل میکنم ونبایدشوهرم مانع تحصیلم شود

دردنیای مدرن بجای تعیین مهرسنگین که ضمانت اجرائی تداوم زندگی راازدست داده بایدشرایط پایداربرای ازدواج دوجوان درحین خواستگاری بیان شودمثلا دخترمیتواند علاوه برسکه ،هفته ای یک روزرفتن به استخرراجزومهریه خودتاپایان عمرش قراردهد

دخترمیتواند گذراندن کلاس رقص های مختلف راکه فرهنگسراهادرتهران ومراکزاستان ها برگزارمیکنندجزء‌ مهریه خودش بیان کندوپسربپذیرد

بستگان که کلیدزبان میدهندمثلا کارت ٢٠یا۴٠یا۵٠جلسه فلان استخررابخرندوبه دخترهدیه کنند

هزینه یک دوره اموزش شنارابه دخترهدیه کنند معمولااینگونه استخرها دوشیفتی زنانه ومردانه است مردیازن بامراجعه به دفتراستخرکارت تعدادجلسه ای راکه کلیدزبان گفته میخردوبه عروس هدیه میکند

دنیای مدرن دنیای اختلالات عصبی وآلاینده های شیمیائی است که همه برجسم وروح تاثیرمنفی وبیماری زادارندبافرمولهای اینچنینی میتوان به جنگ بابیماری هارفت وبرآنهاغلبه کردانشاالله

فهرست چیزهائی که علاوه برسکه وملک می توان مهریه قراردادشماهم انچه به ذهنتان میرسد کامنت کنید تااضافه شود:

1-پیغمیر:الرکوب یسر(سوارکاری نشاط افرین است)علاوه برسکه می توان ماشین صفرکیلومتربه وسع خودمهریه قراردادوخانم رادرعمل انجام شده برای رانندگی واستفاده ازمهریه اش قرارداد

2- پیغمبر:سافرواتصحوا(مسافرت کنیدتاسالم باشید)می توان مثلا سالی یک بارسفربه مشهدیاشیرازیا...راتاپایان عمربه مهریه اضافه کردتا مجبوربه سفرباشند اگریک سال مقدورنشد سال بعد2مرتبه

3-الطیب یسر(عطرشادکننده است)می توان سالی مثلا 100هزارتومان بهترین عطرراوهرسال با10درصدافزایش رامهریه قراردادتامنظم ومجبوربه خریدواستفاده باشند

4- می توان ترجمه تفسیرالمیزان رایاتفسیرایت الله طالقانی و...رابعلاوه سکه به مهریه اضافه کرد (البته مهریه فخرالسادات محتشمی پورفقط همین تفسیراست)

5-می توان صحیفه نوریا دوره های چندجلدی برخی کتاب ها رابه سکه برای مهریه اضافه کرد

6- درروستاها اب قنات رامی توان به سکه اضافه کردچون مکررقیمت باتناسب تورم بالامیرودواب رامی توان اجاره دادوازسودش استفاده وسرمایه گذاری کردوبااین تنوع نشاط داشت

7- اگرعلاقه به کلکسیون برخی چیزها باشدمیتوان به سکه اضافه کرد

8- تقبل هزینه تحصیلات تا دکتراوبالاتررامی توان به مهریه افزود

9- هزینه تاپایان عمرهفته ای یک مرتبه سالی 50مرتبه رفتن به استخررامی توان به سکه افزودتامجبوربه استفاده ازاستخرکردخودرا

شناتنهاورزش ضدافسردگی است همانطورکه طلای مورداستفاده خانمها اثردرمانی دربهبودکم خونی انهاداردولازمه مهریه بودن است که نهادینه شده وجاافتاده است

10-هرچه سبب آرامش بیشتروتامین سلامتی بیشترمیگرددمی توان به مهربه اضافه کرد

نویسنده : هاشم : ٦:٥٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٢/٢٥
Comments نظرات () لینک دائم