زیتون(روان شناسی ازدواج)

آشنائی باروحیات دوقلوها برای ازدواج

کسی که بادختری دوقلوازدواج میکند باید ازابتداذهنیت داشته باشد که دوخواهردوقلوبخصوص که یک تخمکی باشند تعلق فکری باهم دارند وبیشترازدخترتکی که باخواهرانش ارتباط برقرارمیکند باهم ارتباط رفت وامدی خواهندداشت

پس خواستگارباید ملاحظه کند که شرایط رفت وآمدراسخت نگیردیامانع رفت وآمد آنهانشود

طبیعی است اگریک جفت خواهردوقلودردوشهرمستقرباشند ترددزیادسخت است وآنهابیشترتلفنی باهم تماس خواهندداشت یا کامنتی وایمیلی که بهترین فرمش ایمیل است .

بارعایت نکات فوق برای ازدواج بایکی ازدوقلوها اگرآمادگی ذهنی داشته باشیم آرامش خانواده بیشترتامین میشودولی اگرآمادگی ذهنی وپذیرش این موضوع رانداشته باشیم مشاجره بیشتری رخ خواهنددادتاشرایط برای هر دوطرف نهادینه گردد.

معمولادوقلوها بامشورت باهم تصمیم می گیرند وبه یک تصمیم می رسند چیزی میخرند درکاری شرکت میکنند که این پدیده دردختران غیردوقلو متصورنیست

عدم پذیرش این موضوع سبب آسیب روحی دوقلوها میگرددومحیط خانواده ناآرام میگرددبالعکسش چون بامشورت کاری راانجام میدهندآرامش بهتری درخانواده حاکم است انشاالله

 

 

نویسنده : هاشم : ۸:۳٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱/۱٥
Comments نظرات () لینک دائم