زیتون(روان شناسی ازدواج)

بحث رقص وبلاگ دخترشهیدباوبلاگ زیتون(رقص شاخه ای ازطب نبوی است)

سلام وتشکرازتعاون شماخواهرعزیزطلبه وخوبم
روداگه عاشق نباشه اسیره
زبان زن[برای شوهرش] تن اوست رقص است دراین مسئله همانطورکه فرمودید باید به فتوای مراجع تقلیدرجوع کردکه اغلب رقص زن برای زن راکه بخواهداموزش ببیند جایزنمی دانند فعلاتنهامرجعی که مانندحضرت امام سلام الله علیه مجازمیداند حضرت ایت الله العظمی صانعی است که درخانواده ما همه دراین یک مسئله به فتوای ایشان رجوع کرده اند تا درمجالس عروسی که شرکت میکنند دچارگناه نشوند
پاسخ دخترشهید:
سلام علیکم-این جمله تان که فرمودید«زبان زن تن اوست....» را نمی پذیرم البته برای این نپذیرفتنم دلیل شرعی دارم....
درباره ی مرجع تقلید حرف دارم؛
اولا مرجع تقلید باید دارای شرایطی باشد که در کتب فقهی بطور کامل بیان شده است. که یکی ازین شرایط اعلمیت است.
اما اگر بخواهیم در برخی مسایل از مرجعی ودر برخی دیگر از مرجع دیگر تقلید کنیم و به اصطلاح فقهی تبعیض در تقلید انجام دهیم این امر هم باید با اجازه ی مرجع اول و بار عایت اعلمیت مرجع دوم در ان مسایلی باشد که می خواهیم از او تقلید کنیم حال انکه اقای صانعی اعلم که نبوده اند هیچ! در حال حاضر هم خلع از مرجعیت شده اند.کانه تقلید از ایشان ملغاست.
اما در باره ی مساله ی رقص؛
اینکه این فتوا را که به امام نسبت داده اید کاملا اشتباه است و فتوای صحیح امام درباره ی رقص را از کتا ب استفتائات ایشان می اورم.«بنا بر احتیاط واجب رقصیدن خانم ها در هر کجا اعم از مجلس عقد و عروسی یا مولودیها جایز نیست مگر رقص زن برای همسر خودش.»
هم چنین امام می فرمایند ؛رقص مظنه ی تحریک غریضه ی جنسی است و حرام است علی الاحوط مطلقا . مگر رقص همسر  برای همسر .
امام در این مساله احتیاط واجب کرده اند و ما میتوانیم به فتوای مجع دیگر با اعلم فاالاعلم رجوع کنیم .
حال انکه مراجع دیگر نیز به شروطی جواز رقص داده اند . از جمله اینکه مترتب مفسده نباشد، مستلزم فعل حرام نباشد و باعث تحریک شهوت نباشد. و همراه نبودن رقص با موسیقی لهوی و در مقابل دید نامحرم نبودن و از دید محارم حتی کودکان ممیز پنهان بودن...
و مطلب دیگه اینکه به فتوای رهبری ایجاد مراکز تعلیم و ترویج رقص با اهداف نظام اسلامی منافات دارد.
«تو خود حدیث مفصل بخوان ازین مجمل»
شما می توانید برای اگاهی بیشتر ازین مسایل به کتاب احکام روابط زن و مرد و مسایل اجتماعی انان از اقای سید مسعود معصومی مراجعه کنید.
پاسخ به جواب دخترشهید:تشکرازدانائی اتان ،باعث افتخاراست
حضرت امام خمینی سلام الله علیه پس ازپذیرفتن مسولیت ولایت فقیه وبروزکردن واجرائی کردن احکام اسلام نظرشان مانندنظرات علامه حلی که نظراتش روزیروزتکامل یافته ترمی شده است بانظراتی که درکتاب استفتائات دارند تغییرکرده واینهامنسوخ شده است وآخرین نظرشان ملاک است که بایدانشاالله مستندبه دست اورد
سایرشروطی که گفتید درست است نباید بانوارومطرب باشد بایدخودشان باقابلمه وخواندن شادی کنند که مطابق بافتوای حضرت ایت الله العظمی صانعی است که امام هم برمقام علمی اوتاکیدزیادکرده است
سرکرده فرقه ضاله مصباحیه جناب شیخ محمدیزدی که نامه پراکنی ولجن پراکنی میکندبدلیل فحاشی به امام  درزمان امام هم فاسق است هم خارج ازعدالت ونظرش بقول حضرت ابت الله العظمی سیستانی ملاک نیست چون ایشان صلاحیت تشخیص تعیین مرجع تقلیدوخلع انراندارند یعنی فرمودحزب جامعه مدرسین چنین اختیاری نداردالبته رقص برای شوهراست وبالعکس منتهی مقدمه ان یادگیری است که لازمه اجرای فتوای است یعنی زن وشوهربرای هم
نکته مهم ترامام خمینی سلام الله علیه درپاسخ به نامه رهبری که این معضل بایدحل شودنیزبه رقص اشاره کرده اند همانطورکه مسئله شطرنج راحل کردند خودشان ولی متاسفانه عمرشان کفاف نداد
امابحث روان شناختی :هرحرکت ما اعم ازدعاونفرین وگویش وفکرما یک موج است وموج انرژی مثبت ونوراست ونورازخداست الله نورالسموات والارض وقتی این موج مثبت ازمابه همسرمان یابالعکس ازاوبه مامیخوردسلولهای عصبی بشاش شده وپادزهر استرس واضطراب وسرطان وسایرامراض است پس یک راه حل درمانی است
ثانیامرددیداری است به همین خاطراین حرکات زن رابصورت منظره زیباادراک میکند وبه ارامش میرسد وقتی عریان است بقول شهیددکترپاک نژاددرکتاب اولین دانشگاه واخرین پیامبر(ازدواج مکتب انسان سازی)بجای اینکه غربزندومشاجره به راه اندازدمحوجمال همسرش میگرددونمی فهمدهم که غذاشوربودیاتلخ ...واینجاست که فلسفه اینکه امام معصوم اول می فرمایدجهادزن رسیدگی به زیبائی خودش است وعقل زن درزیبائی اش است مشخص میگرددعقول النساء فی جمالهن...
البته یک فازاززیبائی تغذیه ای است که انسان رازیبامیکند مثلا اگربلغمی که پوستی کدروگرفته داردمدتی غذای گرم وخشک بخورد بخصوص روغن زیتون بابوبخوردپوستش براق وزیبامیگرددبالعکس چیزهای سردبخوردجوش داروزشت میگردد
به حدیث امام علی ازرسول الله که ازحضرت عیسی نقل کرده که زنی باشوهرش مشاجره داشت میخواست اوراطلاق دهدبعلت جوش ،عیسی علیه السلام وساطت کردوزن ازپرخوری پرهیز،تااینکه خوب شد ضمناطبق مسئله 2630رساله امام چیزی که برای انسان مضراست حرام است که متاسفانه خیلی ازغذاهاولی مامیخوریم مثلا خوردن ماست بابرنج مضرمطلق است ولی مامیخوریم برخی مثل همین رقص عادی شده حتی دختروپسرامام جمعه بهترین رقص رادرجشن عروسی اشان اجرامیکنند زن برای زن ولی مثل ماست است که خوردنش حرام است ولی میخوریم پس شماکه صاحب نظرهستیدانشاالله اهتمام برای اجرائی شدن رویکردامام انشاالله داشته باشید
بحث دیداری بودن مردولمسی شنیداری بودن زن بحث شهوت نیست چون خلق من ما’دافق ،یخرج من بین الصلب والترائب - ان ازسینه زن وکمرمرداست نه چشمانش ولمس غالبابه بوسیدن ونازونوازش اطلاق میگرددوشنیداری بودن به ابرازبیانی محبت که فرموده انداگربه همسربگوئیددوستت دارم مدتهادرقلبش می ماند وصبح که ازمنزل خارج میشوید اوراببوسیدانرژی این بوسه دربرخی وبلاگ خانم هاصریح بیان شده که صبح همسرم بوسیدم تاشب بانشاط بودم
بحث دیداری بودن مرد،بحث ارامش درخانواده است بحث زیبائی بحث ارامش الابذکرالله تطمئن القلوب است وقتی مرد دربرابررقص وعریانی همسرش قرارمیگریدومی بیندهوو(پوشش زن درمنزل)وجودنداردبلکه نازوکرشمه وحرکات موزن نیزدارد خوشروئی مردرخ میدهدکه فاطمه زهراسلام الله علیهامی فرمایند بهشت پاداش خوشروئی است وشهیدبهشتی می فرمایند بهشت رابه بهامیدهند پس خوشروئی راباید کسب کردزن وشوهرباید باتکنیک های زناشوئی موفق خود ، همدیگرراخوشروکنند درمحیط های اداری روزی که مدیراخمواست مشهوراست این روزها پشت چراغ قرمز!!بوده است یعنی روابط همسری انقدردراخلاق موثراست ومن ایاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجالتسکنواالیها این مثل معدن طلا است  ایاشمامی توانیدبرویددرمعدن ،طلابدستتان کنید؟خیر
یایدرقصیدوسنک رابه کارخانه وکارگاه بردتاالنگوشودولتسکنواالیهازمانی است که رقص بلدباشیم نازونوازش بلدباشیم
اگراین ایه می فرمایدمهرزن وشوهرراخدادرقلبشان ودیعه وهدیه میدهد بایدرقصیدولمس داشت تا اینهمه طلاق ومشاجره وفرزندان طلاق وهمسرکشی وخیانت وفرزندکشی و...رخ ندهدبایک سرکشی به صفحه حوادث روزنامه ها میتوان انواع این اخبارراهرروزمشاهدکردچرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!
-------------------------------

سلام
خیلی ممنون  که به این مهم این قدر دقیق و زیبا پرداختید.
به نظرم مشاجره ها و طلاق هایی که بسیار زیاد است یک دلیلش می تونه از نبود عشق بین همسران باشه.
اگر مادران فرزندان مستقل تربیت نکنند و خود شیفته بار بیاورند فرزند این مادر نمی تواند عاشق همسرش شود.
یک دلیلش شاید نداشتن مهارتهای ارتباطی باشه.و یا می تونه از عصبی بودن افراد باشه به خاطر استرسهایی که مجبوره در اجتماع تحمل کنه.زندگی آپارتمان نشینی هم آرامش آدما رو می تونه کم کنه.مشاجرات که اتفاق می افته گاهی آپارتمانا می لرزن ..
جواب سوالتون رو درموردایه ٢١سوره روم راصادقانه بگم نمی دونم  شایداگه مودت و رحمت نبود بعد از این مشاجرات سنگین دیگه زن و شوهرا حاضر نبودن هم رو ببینن ولی دوباره به زندگی  ادامه می دن کنار هم.
در مورد رقص یکی از شاخه های طب آلترناتیوه [طب جایگزین یاطب قرآنی یانبوی است]و معجزه می کنه.تعادل جسمی و روحی را بالا می بره و هماهنگی دست و پا و بسیار فواید دیگر.
 آنچه به نظرمون درست است رو انتخاب کنیم  صالح و شایسته است .گل
نویسنده: زهره [http://www.food4u.blogsfa.com]

 

توصیف رقص سماع از زبان حسام یکی از یاران مولانا :
--------------
وقتی صدای رباب به گوش رسید مولانا از خود بی خود شد بازوی مرا گرفت و به پایکوبی و شعر خوانی پرداخت .تا آنجا که می توانست چرخید و چرخید. .
مرا به این سو وآن سو می کشاند. چرخشها مرا با خود می بردو مانند دیوانه ای خود را از دست عقل رها کردم و توده ای رقصان شدم . انگار خورشید شدم سپس چون ستاره  درخشیدم .
غباری شدم که در شاخه ای از نور شناور است .کعبه شدم و زائرانی دور من چرخان .مثل گوی شدم که چوگان بر من ضربه می زد . هم عشق بودم هم عاشق و هم معشوق . یک ساعت
یک شب یک لحظه یک قرن نمی دانم چقدر طول کشید تنها سرگیجه ای بود  مثل بی خویش شدن و از جهان بیرون رفتن . نوعی رویا در آمیخته به موسیقی .
-------
توضیح:فرم جملات از خود من هست ولی مفهومش بر می گردد به حالت رقصنده که در او بوجود آمده.
ببخشید که  این نوشته را در حالت زیاد شادی ننوشتم. اگر سر گیجه نداشتم شاید با رقص سماع خودم رو از دنیا رها  می کردم و تنها یاد او در خاطرم  می ماند.

نویسنده: در امتداد زندگی [http://daremtedaad.blogfa.com]

هورا 

 

نویسنده: زهرا [http://www.onlynight.blogfa.com]

 

========================

ادامه بحث راعلاوه برادامه مطلب درکامنت های پست دنیای مدرن ماوخواستگاری ومهربه بایدمعطوف به تامین سلامتی باشد بخوانیم

دخترشهید:

سلام
اولا مبحث ما فقهی بود اما نمی دونم چرا به سیاست کشیده شد!!!
به نظر میاد شما بیشتر خواستید فرافکنی کنید تا اینکه پاسخ بدید یا بشنوید!!!
۱ـنظر اخیر امام درباره ی رقص همانی بود که خدمتتان عرض شد . شما می تونید با مراجعه به تحریر امام فتوا رو مشاهده کنید . که امام خودشون فرمودند در تعارض میان رساله و تحریر ، کتاب تحریر مقدم است.
۲ـاما این که فرمودید امام بر مقام علمی اقای صانعی تاکید کرده اند
گیریم که این گونه باشد اما حال فعلی افراد ملاک است نه گذشته ی انها. که در حال حاضر اجماع علما بر این است که برخی از فتاوای ایشان در تعارض با روایات صحیح السند می باشد!!!
۳ـباز هم بر فرض که اقای یزدی به علت فحاشی فسقشان اشکار و عدالنشان نقض شده باشد. ایا فراموش کرده اید فحاشی اقای صانعی را در زمان انتخابات به یکی از کاندیدا ها که گفته بودند ایشان حرام زاده اند؟ آیا فسق ایشان اشکار نشده است؟ و عدالتشان نقض نگردیده است؟ ایا شایسته ی یک عالم بوده است که حرفی بزند که حد قذف بر ان جاریست؟
۴ـ واما درباره ی جامعه ی مدرسین : اگر یادتان باشد در زمان تشکیل این جامعه  امام بر صلاحیت و حفظ ایشان تاکید کردند. اگر امام ملاک است باید در تمامی زمینه ها کلام ایشان مبنا و ملاک قرار بگیرد نه در موردی خاص که ان هم نقضش اثبات شده است.
۵ـ درباره ی مساله ی شطرنج: اگر یادتان باشد امام هیچ گاه شطرنج را حلال اعلام نکردند بلکه در پاسخ به سوالی که از ایشان شده بود مبنی بر اینکه اگر شطرنج از آلت قمار خارج شود و به عنوان یک وسیله ی ورزشی دربیاید حلال است ؟ امام فرمودند بنابر فرض اشکال ندارد . زیرا اینجا تبدل موضوع رخ داده است و حکم بر موضوعی دیگر بار شده است.
۶ـو اینکه ما چیزی بنام اسلام بروز نداریم بیکه ان مباحثی راکه امروزه مطرح می شود مسایل مستحدثه می نامند. اما مساله ی رقص از مسایل مستحدثه نیست بلکه از صدر اسلام این مساله وجود داشته است.
======================
زیتون :

سلام برخواهرنازنینم
تحریرالوسیله راامام درترکیه درسال 43که تبعیدبوده اند نوشته اند وفتوای اخرامام سلام الله علیه مربوط به اواخرعمرمبارک وشربفشون است
بحث ماسیاسی نیست امربه معروف ونهی ازمنکراست که یکی ازفروع دین است هیچ یک ازمراجع تقلید مطلبی علیه حضرت ایت الله العظمی صانعی نگفته ونظررئیس شورای جامعه مدرسین هم نظرجامعه مدرسین نیست
کلمه حرام زاده درسخنرانی حضرت ایت الله العظمی صانعی مربوط به احمدی نژادنبودمربوط به یک داستان بوده که همان زمان شرح داده شدودرجرایددرج گردید
اقای احمدی نژادهم ازمصادیق منکراست ایشان درتسخیرلانه جاسوسی مخالف حضرت امام سلام الله علیه بوده است که درسالگردش 89به سیدحسن توهین کردکه همه مراجع معظم تقلیدازجمله حضرات ایات عظام وحیدخراسانی ومظاهری و...که اصلا جناحی نیستند ازسیدحسن حمایت کردند وموقعیت علمی معظم له راتثبیت نمودند به لطف خدا
تاییدضمنی دولت توسط رهبری  به معنی حمایت ازسیاست های دولت توسط رهبری نیست بخاطر مصالح نظام است زمان بنی صدرهم امام حمایت ضمنی ازبنی صدربعنوان رئیس جمهورداشته که مردم همان زمان شعارمیداده اندابوالحسن پینوشه ایران شیلی نمیشه مرگ بربنی صدرو...که هیچ تعارضی باافکارامام نداشته است کمااینکه الان احمدی نژادزمان برای ظهورتعیین می کند ومنحرف می باشد که انشاالله به موقع رهبری وی راتنبیه خواهدنمودانشاالله کمااینکه علی رغم دستوررهبری به برکناری مشائی اوامروز٢٣-١-٩٠شدادوغلاظ ازرحیمی معاون اولش که متهم میلیاردها تومان اختلاص ازبیت المال است ومشائی حمایت کرده است وهیچ اعتقادی به افکاررهبری ندارد وسردر اخورانجمن حجتیه که امام فرمودمراقب باشید چشمتان رابازنکنیدببینیدانجمن حجتیه همه چیزتان رانابودکرده است دارد
خواهرجان عزیزم وقتی شما درباره یک مرجع تقلید انگونه نظردادید خب جوابش هم اینگونه شد که انشاالله فرافکنی نیست چون معظم له مرجع تقلیدقشرحامی اسلام امام خمینی است قشری که اغلب روشنفکروروشن ضمیروخببربه مسائل مستحدثه واجتماعی هستند
علی رغم اینکه میدانم شماجهت داربحث کردید وفحش های ...بکاربردیدکه عمق شیفتگی خواهرجان عزیزم رابه اقای احمدی نژادمی رساند  درصورتیکه اگرچنین چیزی بوددادگاه رسیدگی میکردونتیجه رااعلام می نمود سعی کردم باشماتعامل داشته باشم نقل است اگرابوذرمیدانست در دل سلمان چه میگذرد اوراتکفیرمیکردامیدوارم ماکه نه سرکرباسیم نه ته ان فقط مطالعات خودرانقل کردیم نگران نشوید
متاسفانه همانطورکه وزارت بهداشت متون چهل سال قبل رابعنوان اموزش پزشکی بخوردجوانان این مملکت میدهدوکارامدی خود راازدست داده است حوزه علمیه هم هنوزدرماقبل تفکرات امام سیرمیکند ونتوانسته خمینی محورگردد
وقتی شما سریع فتوای امام درباره شطرنج راانکارمی کنید معلوم است که ازکوزه برون تراودانچه دراواست درواقع شما افکارکسانی راترویج میکنید که مخالف تفکرامام بودند وهمان زمان امام پاسخ یکی ازانهارادادکه فرمودانطورکه شمافکرمی کنید باید به عصرچادرنشینی برگشت
خواهرجان گرانقدروگرامیم انتظارنقشی که ازشمابخاطر بروزنگه داشتن تفکرات امام است خیلی خیلی است نبایدماراناامیدکنید
جامعه مدرسین سه شاخه شده است ماکه ازاسلام امام خمینی حمایت می کنیم ازجامعه مدرسین شاخه جوادی املی ومرحوم سیدعباس خاتم و...که حامی اسلام امام خمینی هستند حمایت می کنیم شمااگرازشاخه شیخ محمدیزدی حمایت کنید ازاسلام مخالفین امام حمایت کرده اید این شاخه اززمان حیات امام که احمداذری درراسش بودباتفکرامام مخالف بود یک شاخه ان هم که درانتخاب هفتم ریاست جمهوری ازاقای ری شهری حمایت کرد شامل مسعودی خمینی و...بود
درانتخابات دهم ریاست جمهوری هم شاخه اصلی جامعه مدرسین برهبری سازمانی ایت الله امینی وایت الله جوادفاضل لنکرانی ...ازاحمدی نژادبرائت جست
درقضایای اخیرهم که مفسرعظیم الشان قران رفسنجانی خواست مخالفت شیخ محمدیزدی رادرایام انتخاب رهبری بااو برملاکند احمدخاتمی راواسطه نزد رفسنجانی فرستادتاافشانکند پس چنین کسی وطیفی صلاحیت ندارددرباره مراجع تقلیداظهارنظرنماید
درپایان خرسندم که خواهرعزیزی چون تورایافتم انماالمومنون اخوه انشاالله هیچ وقت چون احمدی نژادی هستیدباشماقهرنخواهم کرد وازامواج وانرژی مثبت وجودمبارکتان سعی میکنم نوربگیرم وشفای جسمی وروحی بیابم انشاالله من فدای شماگردم انشاالله غرق درامواج افکارخمینی کبیرگردید اومجددالقرن است زلال است خواهدماندوکف ها رخت برخواهندبست خدایارتان

----------------------------------

کامنت وارده:

همسرانی کنار هم خوشبختن که زن از زن بودنش لذت ببره و همسرش به او حس زن بودن بده.و در مورد مرد هم همین طور زنش حس مرد بودن او را بیشتر کنه.زن وقتی می رقصه حس زن بودنش بیشتر می شه بنابراین به زندگی شون کمک می کنه.و خانواده واحد اجتماع است.و اجتماع خوشبخت در گروی خانواده های خوشبخته.
رقص بانوان در کنار هم باید در چارچوب خاصی باشه تا به سلامتی خودشون و دیگران کمک کنه.رقص های آئینی و محلی ایران زن و مرد کنار هم می رقصن  و جوامع سالمی هم هستن.

 

نویسنده : هاشم : ٢:٢٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٢/۱٠
Comments نظرات () لینک دائم