زیتون(روان شناسی ازدواج)

چقدرامکانش هست ازدواج که می کنیم نامزدم سردبشه بره سراغ دیگری ؟

میترسم یعدازدواج نامزدم باهام ناسازگاری کنه...لج کنه.... سردمزاج بشه...چقدرامکانش هست که بااینکه من خیلی به ظاهرم برسم توی خونه عریان باشم یاتنازی کنم اماازم دل زده بشه وبه سراغ دیگری بره؟

پاسخ:

هرسه روزیکبارکیسه منی مردکامل میشه روز14به بعد ازاولین روزرگلی باشد باروری هم صورت میگیردپس خودکاراوهفته ای دومرتبه همبستری ازتوخواهدخواست حداقلش است شایدرکورد روزی 20بارراهم یکروز ازتوبخواهد پس دست خودش نیست که سردبشه

مگرشما ادرارکه داری دست خودت است نری تخلیه کنی

منی هم درمرداینطوراست بایدتخلیه کندوالابه تارهای عصبی اش فشارواردمیکندودچارجنون وعصبی میشودمردبادوری ازرابطه جنسی عصبی میشه ولی زن بیماری جسمی میگیرد

شایدیک شب  نزدتوباشدبتواندبه تاخیراندازد والاروزش انقدرغرغرواست که مثل خروس میخوند نمیگه میخواستم بی توجهی کردی میگه این نهارچرادیردرست شده !!شورشده ؟ایرادبیموردمیگیردغرمیزندتاهمبسترشویدوخودراتخلیه کند بالعکس خانم ها هم همینطورهستندمیخواهندارضاشوندکرشمه دارند عریان نمیشوند تاشوهرعریانشون کند اودوریالی اش نمی افتدوروزمستمرمشاجره میکند اگرمردی هنرمندباشدمیداندبایدچکارکندکه این فرصت رابه تهدیدتبدیل نکندبلکه به لبخندتبدیل کندباهمبستری

اگرقواعدزندگی رارعایت کنیم هیچ زن وشوهری ازهم زده نمیشه وایشان ازتوزده نمیشه شرط ازدواج دوم هم طبق قانون که الان دارددرمجلس تصویب میشه این است که رضایت اززن اول داشته باشد کتبی

معمولاهزینه های زندگی سخت است وبالا لذا کسی  دنبال دومی نمیره مگراینکه خدای نکرده توبفرض بیماری بهجت  که الت تناسلی زخم میشه ومقاربت برایت مضراست بگیری که احتمالش قریب به صفراست انگاه بخاطراینکه اوغریزه جنسی اش تامین بشه تورضایت می دهی او یک زن نازای دست دوم راصیغه کند خودش راارضانماید اصلا این چیزها راازذهنت دراین سن بیرون کن توکل برخدانما

طبق ایه 21سوره روم وقتی صیغه عقدتان خوانده بشه وجعل بینکم موده ورحمه خداعشق هموتوی دلتون می اندازدبصورت زایشی وفورانی

اینکه مشاجره می کنید بعدمی گوئیدببخش این عشق است والااگرعشق نبودمحال بودهیچ زن وشوهری دوباره برگرددبه زندگی

 میرفت بیابانگردمیشد اماباکسی که باهاش دعواکرده زندگی نمیکردبرنمیگردیدبیایدنازش رابکشدوسرش رابکنددربدترین وبدبوترین جای او،خب واقعیت است زنان ترشحات چرکی دارند بومیدهندرگل که هستندبوی ترشیدگی میدهندبااین وضعیت شوهرازنوک پاتافرق سرشون رانوازش میکندومیبوسدومی لیسد

 اختلاف نداشتن مختص ذات حق تعالی ومعصومین است

همه بشرهائیکه روی زمین هستند که زن وشوهرند دعوابینشون پیش می اید انهم کجا درحالیکه دراتاق خواب عریان هستند مثلا تو هم خسته ای وهم خواب الود میخوادهمبسترشوید باخواب الودگی  یک جفت پامیزنی تخت سینه اش ومشاجره...

اوبخاطراینکه جیغ نکشی وهمسایه نفهمد میره میخوابدصبح اخموازخواب بیدارمیشه بجای اینکه توبری بگوئی ببخش عزیزم اومی ایدعذرخواهی میکنه میگه ببخش عزیزم دیشت اذیتت کردم این تعریف عملیاتی عشق است کاسه اش رامیزنی توی سرش میشکنی میگه ممنونم که منودوست داری اگرنمیداشتی که کاسه راتوی سرمن نمیشکستی !!

پس باخوردن غذاهای خوب اعصابت راتقویت کندواین افکاروسواسی راازخودت دورکن انشاالله

نویسنده : هاشم : ۱٠:۳۳ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٢/۱٠
Comments نظرات () لینک دائم