زیتون(روان شناسی ازدواج)

چگونه میتوان بعد از 20 سال زندگی مشترک اختلافات زناشویی راکم کرد؟

علت اختلاف بایدحذف شود٩٠مربوط به اتاق خواب است یعنی عدم ارضای همدیگر

بایدباخوردن غذاهای تقویت کننده اعصاب یاگرم وخشک وحاوی ویتامین ب وافزایش دهنده میل جنسی خودراتقویت کرد

مکانیسم های شوهرداری رارعایت کردچون پوشش کامل زن درمنزل هووی مرداست بشدت عصبانی وغرغرومیشه

عشوه راکم کردویادمرددادکه اگرمن عشوه امدم تاعریان کنی قهرنکن باقاطعیت لباس های زیررادراوروهمبسترشو

اگرشوهرغرغروبودبرایش فرصت همبستری درهرساعت ازروزاست ایجادکردتاخودراتخلیه کند

اختلاف یک مسئله اجتماعی است علت های مختلف داردهمه رابایدحذف کرد

جلومادرشوهربایدبه پسرش بی محلی کردتاحسودی نکندبگه هواگرم است شما بافاصله بخوابیدوتوبگوئی قربان برم خدارایک بام ودوهوارا

به دخترش میگه بچسب به شوهرت بخواب به عروسش میگه بافاصله بخواب ازشوهرت

تنوع درلباس ،غذا،صله رحم،حالت های همبستری،مکانهای همبستری،...

...

نویسنده : هاشم : ٤:٤۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٢/۱۱
Comments نظرات () لینک دائم