زیتون(روان شناسی ازدواج)

فیزیولوژی جنسی خوب زندگی بیولوژیک سبب موفقیت درزندگی مشترک

اینطورکه شماهمه چیزتحلیل میکنیدپس اگه بتونم س کس خوب داشته باشم هیچ مشکلی باشوهرم نخواهم داشت...؟؟خیلی سیستم جالبیه اینکه تمام اخلاق مردبه روی خوش نشون دادن زن توی سکس باشه...

.یعنی منظورتون اینکه زن وشوهرهایی که باهم مشکل دارن یابینشون مشاجره پیش میادنتایج درست ارضانشدن زن یامردهست؟

آخه پدرمادرمن سریک چیزای الکی باهم بحث میکنن ودلخورمیشن که اصلا منطق توش نیست وبیشتراوقاتم اول پدرم شروع میکنه ومادرم فقط سکوت میکنه تاخودش خاموش بشه یعنی حاصل بی توجهی  مادرمه یابلعکس....یااصلامیتونه بی ارتباط باشه وربطی به صکس نداشته باشه...!

پاسخ :

آنطورکه روان شناس ها تجربه کرده اند بلی، طبق دیدگاه روان شناس ها اگرشما به وضعیت خودبرسی چون عریانی تو جزئی ازبرنامه زناشوئی  است وازلحاظ بیولوژیک وجنسی خوب جواب بهش بدی تضمینی

 تا90درصد مشکل نخواهی داشت

 10%مشکلات مربوط به اختلافات اجتماعی وفرهنگی است برای رشد خوب است منجربه درگیری واختلاف عمیق نمیشه انشاالله

دقیق گفتی این مردها هستند که توقع دارندشب خانم نیازجنسی اشان رابدون نازوکرشمه براورده کندکه نکرده همه مسئله همینجاست

البته باباهم روش کامل راتجربه نکرده  چون مادرکرشمه دارد اخم میکندنازشوبکشدنه اینکه قهرکندبخوابدروزغربزند اوهم واردنیست میخوابددرحالیکه باقاطعیت باید لباس مامان رابیرون بیاورد و...کند و...رابمالد مامان ارام میشه صبح مامان لپ هایش گل انداخته وبدلیل منی که دررحمش ریخته زیباتروسرخ وسفیدتروشادابتراست ولبخندمیزنه (اینوروزی که میره غسل میکنه دقت کن خیلی شیرین ترباتوبرخوردمیکند این خاصیت زندگی بیولوژیک است نمیدونداخم کند)اما چون مامان هم راضی نشده وارضانشده هردواخمو هستندبه همین خاطرگفتم حاشیه امن برای مامان ایجادکنیدنترسد

درخصوص غرزدن والدین به هم  منشاء مشاجره همان سردمزاجی وبی توجهی مامان است ولی توی جمع  خودتون که رویشان نمیشه بگه نمیخواستم ...یااوبگه خواستم ...ناخودآگاه غرمیزننددقیقاهمانطورکه گفتی  سرچیزهای الکی مثلا چراچای دیردرست شده غذانمک نداره  ،چقدربی مزه است ،شوراست ،چی چی اش زیاداست ،فلانی چه کرد،چراالان اینجاگرم است ....دقت کن !شایدروزهایی که رفته اندحمام غرنزنند بهانه نگیرند

آخرشب عطربهش بزن بگوبدن رابرای خواب خوب ریلاکس میکند محال است بتوانددوام بیاوردوعریان نشه چون بافضای عطراگین، پدرزیادمحبت بهش میکندمیبوسداقناع برای عریان شدن میشه سلولهای مغزش موادی ترشح میکندکه خودبخودموم میشه توی دست او. مراقب غذاهای مامان هم باش حتماغذای شماباهم یکی است اگراینطورباشه مامان میل جنسی اش خنثی است انشاالله دقیق مینویسم که همه غذاهایتان رااصلاح کنیدوخودت مدیریت کنی سفره که چیده میشه برای صبحانه وشام چی به مامان بدی بخوره نه اینکه اوچی بیاره توبخوری

گاه مردان بخاطرمسائل نداری وبدهی غرغرومیشوند ولی عمده تامین نشدن غریزه جنسی اشان است

خیلی حرفاتون دلنشینه اینوازاعماق قلبم میگم
واینکه درست میگید مخصوصاروزهای جمعه که شب قبلش.....خیلی باهم خوبندوبعدنمازصبح اکثراوقات نمیخوابدوباهم گرم گفتگو وخنده هستند
کاش میشدحرفاتونوبرای مامانم میگفتم تادیگه هم خودشوهم باباموزجرنده

به خاله ات منتقل کن حتی شده اینو ازطریق میل توسط دوستان ناشناس باخاله ات برای اومیل کن بعدباهم بحث میکنند منتقل میشه یامقدوربودخودت منتقل کن به او ونامحسوس تبادل نظرکه بکنند مشکل انشاالله رفع میشه

نویسنده : هاشم : ٧:٢٠ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٢/۱٥
Comments نظرات () لینک دائم