زیتون(روان شناسی ازدواج)

چه کارکنیم نامزدمان دلبسته شودویای بندخانه

اگرفیلم جنگی نگاه کرده باشی برای دفاع سه تاخط وخاکریزمی کشند

میگن خط دفاعی اول خط که توونامزدت باشید

دفاعی دوم که خانواده دوطرف باشد

وخط پشتیان سوم ،اعم زامهریه وقانون و...

برای ازدواج علاوه برعلاقه طرفین اول باید بامادروخواهرنامزد آشنابشوید

یعنی مادروخواهرتوباید خصوصیات انهارادرنظربگیرند چون یک عمرمیخواهیدرفت وامدداشته باشیددرتمام مجالس مشترک دیدوبازدیدها وبیماری های بستگان دوطرف ووو

نمیشه که مادربزرگ اومریض بشه مادرتو محل نگذاردبایدبه رسم ادب عیادت کند و...اینهاسبب میشه خاکریزدوم پشت سرتومحکمتربشه وامنیت توبیشتربشه

اگریکنفردرفامیل معتادباشه هیچ کس هیچ نگویه اومحیط امن برای خودش تصورمیکنه وبه خلافش ادامه میده ولی وقتی همه فامیل گفتنداین حصارامنش فرومیریزد ودیگه هرغلطی خواست نمی تواندانجام دهدبلکه سبب ترکش میشود

 زندگی دقیقاهمینطوراست بایدانقدرخطوط دفاعی رامحکم کنی که اگرخواست باتوبدرفتاری کند بدوند که بی سروصاحب نیستی اول خواهرخودش میگه برادربااین کارت ابرومارانبر

بعدفامیل دیگه میگه ابروفامیل رانبر

بعدبستگان تو میگویند

محیط را ناامن می بیند

دست ازپاانشاالله خطانمیکند

 چرامجلس عقدوعروسی برگزارمیشه برای اینکه همه هم رابشناسندوامنیت تامین بشه والادختروپسرراوالدینشان میبردنددرمحضرعقدمیکردند هیچ هزینه ای نداشته باشد میهمانی سنگین نداشته باشدکارناوال راه می اندازند همه شهربفهمندکه پسرفلانی بادخترفلانی ازدواج کرده تاهمه بدونند اگربدرفتاری کردندفرداافکارعمومی به نفع مظلوم شکل بگیرد.

ثانیا،تقوا داشته باش

تمام مردها حتی انهاکه مذهبی نیستند ازهمسرباتقواخوششان می اید پوشش اسلامی نه الزاما چادربخشی ازتقواست نمازخواندن ودروغ نگفتن و....

شیک پوش باش ؛مرد دیداری است این باشهوتی متفاوت است شهوت درکمرمردوسینه زن یخرج من بین الصلب والترائب /قران/ولی ارامش درچشم مرداست قدرت جذب مرددرچشمان اواست رنگی بپوش که چشمانش راتسخیرنماید وهرروزرنگ دیگرحتی نوع دیگراگرامروزبلوزپوشیده ای فرداچیزدیگربپوش و...جاذبه درخودایجادنماتااونتواندباکس دیگری زندگی کند تاچشمش کسی دیگررانگیرد

چهره ورنگ ولعاب داشتن باغذاهای گرم وخشک که خون سازهستند سعی کن چهره ات ازکدربودن خارج شودوبراق گردی

خوش بیانی وخوش زبانی ، غذای گرم وخشک صدارازیبامیکند استادمصطفی غلوش ازقاریان قران کریم مصرمیگوید اگرخیاربه یک پرنده بدهیم صدایش سارمیزند ونمیتواندبخواند انسان نیزچنین است بجای چای ازشربت شیره انگوروشربت عسل وشربت گردکاکائو استفاده کن تاصدازیباترگردد.

نویسنده : هاشم : ٥:۳۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٢/۱٦
Comments نظرات () لینک دائم