زیتون(روان شناسی ازدواج)

برای اینکه همسرمان درکارهای خانه کمک کند بایدچه کارهایی انجام دهیم؟

بایدخانمی کنی

وقتی می اید مقابل چشمانش باشی چنددقیقه

رقص داشته باشی

بازی جنسی وتناسلی بااوداشته باشی

لباس عریانی مقابلش به تن داشته باشی

رنگ لباست هرروزتغییرکند

هیچ موقع شلواردرمنزل به تن نداشته باشی چون پوشش کامل درمنزل هووی مرداست

ماساژ ازاوبخواهی

رضایت جنسی مردسبب کمک میشه وقتی خوب رضایتش راازلحاظ جنسی تامین کردی هرکاری بگی برایت انجام میدهدهمانطورکه اگرسخاوت داشته باشد اوهرکاری بگه توانجام  میدهی

نویسنده : هاشم : ۱٠:٥٠ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٢/٢٠
Comments نظرات () لینک دائم