زیتون(روان شناسی ازدواج)

رابطه جنسی سبب تجدیدقوای روحی وجسمی میگردد

می خواستم بدونم آیا انجام ندادن رابطه جنسی (حتی یک بار ) باعت ضعیف شدن بدن مثل لاغری بی حس بودن بدن می شود و یا انجام آن باعت قوی شدن بدن شده با تشکر
پاسخ:

انجام رابطه جنسی مقدمه اش ازدواج است وسبب قوی شدن بدن میشه
آرامش بخش است ودرنتیجه اعصاب راتقویت میکند برای مثال مردانی که بیوه شده اند بسیارپرخاشگروغرغروهستندهمان ها وقتی ازدواج میکنند خوشرومیشوند
زنان بادریافت منی بدنشان تقویت میگرددوزیباترمیشوند(به کتاب ازداوج مکتب انسان سازی شهیدسیدرضاپاکنژادرجوع شود)خانم هائی که بیوه میشوندبیشتربیمارجسمی میشوندوآقایان بیمارروانی
برخی دخترها قبل ازازدواج دچاراختلال عصبی اضطراب هستندوقتی ازدواج میکنندخودکاردرمان میشوندمقاربت رطوبت بدن رامیکاهدوچاق رالاغرمیکندوخیلی بیماری هارابهبودمی بخشد
زن بعلت کرشمه ونازاگرنیازبه مقاربت داشته باشد پیش قدم نمیشه وغرمیزندبایدشوهرش روان شناسی این رفتاراورابداندوباقاطعیت واردرابطه بشه چون او نازوکرشمه میکندوقتی باقاطعیت واردشدبه معنی این تفسیرمیکندکه شوهرش دوستش دارد
درغیراینصورت ازمردزده میشه وبااکراه وسرسنگینی برخوردمیکند
اواگردریک روزپرخاشگرباشدبامقاربت آرامش می یابد
مردان اخموهم بارابطه جنسی خوش اخلاق میشوندعلت عمده غربه هم زدن پدرمادرها درمنزل عدم ارضای جنسی آنهابعلت فرصت بدست نیاوردن رابطه ناشی ازجدانخوابیدن بچه ها ازآنها ،ترس خانم که مبادابچه هادوش گرفتن اورامتوجه شوند،...می باشد بارفع موانع مذکوروانجام رابطه هردوبالبخندهستند
نویسنده : هاشم : ٩:۳٠ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٢/٢٢
Comments نظرات () لینک دائم