زیتون(روان شناسی ازدواج)

چرابایدخواستگارها قوزک پارانگاه کنندوگردن راببویند؟شغل شیفتی بهتره؟ دوری دوستی!؟

به نظرم کار زشتیه که وقتی به خواستگاری می آیندقوزک پای دختررانگاه میکنند وگردنش رانگاه میکنندوبومیکنندمن که اگه بیان خواستگاریم ردشون میکنم اولا که به اونا مربوط نمیشه دوم اینکه  فقط برای پسرشون زن میگیرن!

راستی جالبه که شوهر آدم 15روز خونه باشه 15روزم بره سرکار؟مثلا اونایی که توی شرکت نفت کارمیکنن؟اینجوری 2تا جنبه داره خوبیش اینکه دلشون حسابی برای هم تنگ میشه واشتیاقشون 100برابرولی 15 روزی که پشت سرهم هست خسته کننده میشه درسته؟

نویسنده:....

درخواستگاری های علمی ازجمله خواستگاری رفتن برای پیغمبروائمه اینطوربوده که گردن رابومیکرده اند وقوزک پارانگاه (پست خواستگاری اولیه رابخون همه اش روایات است درتگ نامزدی خواستگاری عقدبستگی)

تصورمیکنم اگرقوزک کمی گوشت دارباشد نشان میدهدآلت هم گوشت داراست

خب اونهامیخواهندپسرشون ازتودخترخانم لذت ببردخودپسرکه نمیتواند بیایدنگاه کند اینهاوکیل اوهستندوکیل اویعنی اختیارخوداورادارند اینوتوبایدبدانی وقتی گفتندداریم می ائیم خواستگاری نخوابی تابیایند

بایدبروی حمام گردنت بوترشیدگی نده عطربزنی تریپ بزنی مثلا اگرروپوشت مشکی است شال زردخوش رنگ باان ست است بیندازی

اگرسفیداست شال نارنجی اگرسبزه ای شال سبز اگرتیره ای قهوه ای روشن و...نورلازم دراتاقی که می ایندایجادکنیدکه شال چنان درخشان شودکه اگردارندمیوه میخورندهمه دستشان رامثل داستان زولیخاببرند وبروند به دامادبگویندانقدرخوشگل ونمکی بودکه نگاهش که میکردیم دستمان رابریدیم !!

ابرازاحساسات شوهربه همسرش بخاطررابطه جنسی صرف  نیست خدامحبتت رادردلش قرارداده یک سردردهم که بگیری اودلش میخوادبرایت بمیرد اضطراب واسترسش فوران میکند تا44درصدمیرسد که از30درصدبه بالابیماری است یعنی سردردتو اورابیمارمیکند

شغل شیفتی برای جوان خوب نیست اگریک فردنظامی یاانتظامی یاپرستارامدخواستگاری ات تامل کن مگراینه رجحان خاص به دیگران داشته باشداضطراب تنهائی شب اگردرخانه پدرشوهرساکن نباشیدحالت رابه هم میزند بایدالتماس کنی یکی شب بیاید نزدت تاتنهانباشی اگرهمسایه خاله وعمه نباشی که دخترانشون بیایند که سخت سخت سخت است  پسرعمه وعمو یاخاله ودائی امدنظامی هم که بود رحجان داردبه غیرنظامی

عمه راراضی کردن ارزشش بیش ازهرتصوری است که داشته باشیم بهترین هدیه اش راانسان به بهترین عزیزانش میدهدتصورم این است که بهترین هدیه یک دختروجودش است که اگرباهدیه دادن به پسرعمه ،عمه اش راراضی کندارزش جایگزین ندارد بهترین هدیه پسرهم همینطورچه بهترکه به جای دیگران دخترعمووعمه وخاله ودائی راانتخاب کند 

نویسنده : هاشم : ٩:۱۸ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٢/٢٥
Comments نظرات () لینک دائم