زیتون(روان شناسی ازدواج)

مقام زن بالاترازمقام مرد

بسم الله الرحمن الرحیم

درداستان ها ومیل هائی که دریافت می کنیم گاه مقام زن بشکل خاصی مطرح شده وخلقت اوخاص بیان شده است اماحقیقت این است که مقام زن بالاترازمرداست زن مظهررحمانیت وصفت جمال خدامی باشد

چرا؟خدا مقام زن رابالاترازمقام مرد (مثلادربین مردان پیغمبربالاترین مقام رادارد اما دخترش فاطمه ام ابیها(مادرپدرش) است ومقام مادربالاتراست اگرفردی مشغول نمازباشد مادرش اوراصداکند باید نمازرابشکند وجواب مادرش رابدهد)قرارداد؟

چون خدا ازمتحجرین وزاهدان احمق ودژخیمان بصورت مسلمان ومقدس نماهای بدترازکفارکه اغلب مردهستند بشدت متنفربود به زن مقام عالی ترازمرد بخشید ودستورداد هرروزدرنمازازاوبخواهیم ما را پیرواین مغضوبین قرارندهد بلکه درمسیردرست(صراط المستقیم،راه انبیاء وشهدا وصدیقین"راستگویان")قراردهد .

خدا ازشدت تنفرازمقدس نمایان احمق، چنان آتشی به جان آنها انداخت که تاابدهمه جاشان بسوزد وبال بال بزنند وهلاک شوند،چون خدا چنان مقامی به زن داده تا این دژخیمان نتوانند اوراخلع لباس نمایند اما مردهاازاین مقام عاری هستند

نویسنده : هاشم : ۱٢:۱٧ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/۱۱/٦
Comments نظرات () لینک دائم