زیتون(روان شناسی ازدواج)

خانمم بامیل ورغبت همبسترنمیشه چکارکنم ؟

خانم ها کرشمه دارند عشوه میریزندتا دراغوش کشیده شده وآنگاه رابطه جنسی داشته باشند فطرتشون این است وازاین کرشمه لذت میبرند لذانبایدانتظارداشت پیش قدم شوند استثنادارداما قاعده نیست لذاباید باقاطعیت لباسشان رابیرون اورد وهمبستری  انجام شودازاین روش خیلی لذت میبرند وبعدش لبخندوارامش دارند اگرغرمیزننددلیلش این است که میل به رابطه جنسی دارند یعنی باید لختشان کرد دراینگونه مواقع هم خیلی لذت میبرند
تشویق انهاوسخاوت مردخیلی دربه وجوداوردنشان موثراست ویاسخنش گوش داده شود یا تشویق شودتمایلشان بروزمیکند
تنوع داشتن بخواهیم که هرروزیک رنگ لباس داخل منزل بپوشندوزیادهم پوشیده نباشندمثلایک رکابی ودامن کوتاه کافی است چون این چشم مردراتسخیرمیکند ولی پوشش کامل مرد را از زن زده میکند
رقص -گردش - صله رحم وسایررفتارها متنوع باشد بخصوص باافرادبگوبخندرفت وامدداشته باشند برای رابطه اماده ترند بایدتشویق کردبااینگونه افرادرفت وامدداشته باشند
فرصت داشتن برای انجام تاکسی حتی بچه ممیزمتوجه موضوع نشودسبب ترغیب انهابه رابطه  است
لینکهای پست اول راازطریق عناوین مطالب کلیک کنید توضیحاتی شاید داده شده باشد که مفیدباشندوپاسخ کامنت ها رادقت کنید
یکی ازرفتارهای تحریک انهابازی تناسلی است هردوطرف باید باالت جنسی هم بازی کنند این بازی سبب میشه که تحریک شوندوداوطلب گردند
استفاده ازحالت مردبه پشت زن بالاهم سبب تشویق وترغیب انهاست چون بااین حالت زودتربه ارگاسم میرسندومحرک وخوشاینداست برای انها
تغذیه بهبودکمبودکلسیم ودرمان کمخونی نیزموثراست باید شام غذاهای کلسیم دارمثل بادام ، کنجد،پنیروشیرباخرماو...استفاده کردوغذاهای حاوی ب 12که علیه کمخونی کشنده است درالویت قرارگیردمثل کباب کردن گوشت گوسفندنر نه آپزکردن وسرخ کردن ان
جگر،تخم مرغ ترجیحامحلی ،کره محلی وعسل موم داروروغن زیتون بابو وشیره انگوروغذاهای گرم وخشک خون سازهستندوگلبول های قرمزراافزایش میدهندنویسنده : هاشم : ٩:۱٠ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/۳/٤
Comments نظرات () لینک دائم