زیتون(روان شناسی ازدواج)

رضایت والدین درازدواج فرزندشان سبب برکت زندگی آنهاست

من هم یه بار یکی از بهترین بهترینام توی این موقعیت گیر کرده بود با پسره چن سالی بود که همو  می خواستن ولی مادر پسره راضی نمیشد.سنشونم بالا بود نمیشد اسم هوسو بذاری روش . بعد از این همه سال ، آخرشم دختره تحت فشارایی که از طرف خانوادش بهش وارد شد با پسر دائیش ازدواج کرد.چقدر روز بدی بود پسرداییش پسر خوبیه ولی خوب... نویسنده:نگار

ممنونم ازابرازاحساسات بسیاردلپذیروزیبای شماعزیز.انشاالله همیشه تندرست ، خوب ، زیبا،...وهرطوری دوست داری باشی.برای دوستان هم دعاکنی که همانطورباشند. کامنتهای شماواقعاخستگی رامی برد. به فرموده فاطمه زهرابهشت پاداش خوشروئی است.گوارایت باد انشاالله.

به هرحال ازاین نمونه ها دراطراف ما زیاداست. ولی خیردرآن چیزی است که اتفاق افتاده،ورضایت پدرومادریکی ازدرب های بهشت وسبب برکت درزندگی است.بعدازایمان به خدا،احسان (پذیرش درخواست بدون منت آنها)به پدرومادردرقرآن آمده است.مقدم داشتن نظر مادر برنظرخودش جلوه مستانه دوست عزیزتان وپاره ای ازبهشت درزندگی اوست.موفقیت بزرگی است. زندگی زناشوئی علاوه برتولید نسل، برای لذت بردن وبه آرامش رسیدن است.فرق نمیکنه کدام زن یامردباشد همه بنده خداهستندالبته مؤمن ترها گزینه بهتری هستند اما به آرامش رساندن فامیل وذی القربی ارزشش بیشتراست.تنها رفت وآمد وکمک مالی به فامیل نیست که ارزش مضاعف وارزش افزوده دارد وقتی دختروپسر فامیل به ازدواج هم درمی آیندوهمدیگررابه آرامش (آیه21سوره روم)می رسانند ارزش این ازهرچیزدیگربالاتراست.کسی رامی شناسم که همینطورشدکه شما نوشته ای.اما چون هدفشان را لذت بردن تعیین کرده اند زندگی بسیاردل انگیزی دارندنمازصبح وظهروعصرومغرب وعشایشان راباغسل میخواندند دوستانشان غبطه روشهای آنها رامیخوردندجالب است که همه دوستان آنها روشهای آنها را برای هم تعریف میکنند ودوستانشان به اتفاق آدم های شادی هستندمن خودم خانمم راتشویق میکنم بااین تیپ افراد دوست باشدورابطه داشته باشد بطوریکه درموفقیت ماهم مؤثربوده است.به دوست عزیزت بگو اینگونه باشد تا آرامش روانی بیشتری درزندگی داشته باشد بطوریکه همه اورادرروشهای معاشقه وکامجوئی ونزدیکی ورفتارهای زناشوئی الگو قراردهند.تأکیدم برای این است که ازدواج ناخواسته منشأ استرس است واسترس بفرموده پیغمبرریشه همه بیماریهاست.هنراین است که آنرا با نشاط جنسی ورقص وزیبائی خودبه آرامش تبدیل کنیم.هرزن وشوهری میتوانندطبیب هم باشند بشرطی که ارزش ارضاءغریزه جنسی وسکس ومقاربت ونزدیکی را بشناسند وبه دلائل واهی همدیگرراازآن محروم نکنند.امروزه ازدواجها جنبه اقتصادی بیشتری پیداکرده است درصورتیکه ارزش ازدواج به جنبه های سکس آن است اگرمرد ارزش سکس(اعم اززیبائی وعریانی ومعاشقه وقدم زدن زن درمنظرش ورقص ورفتارهای زنانه) رابشناسد اجازه نمیدهد خانمش حتی کاری مثل ظرف شستن وجاورکردن و...درمنزل انجام دهد.البته کارهای سیاسی وعضویت دراحزاب وفعالیتهای فرهنگی ومشاغل اینگونه که سبب نشاط افرادمیگرددخوب است.اما کارهای داخل منزل که وظیفه زن نیست منظوراست.امام خمینی حتی به همسرشان دستورنمیداده درب اتاق راببند سرداست خودش بلندمیشده می بسته.این یعنی مردحق دستوردادن به زن راندارد.

زندگی ارزش آن راندارد که یک لحظه کام همدیگرراتلخ نمائیم.«چه بسا ازچیزی اکراه داریم،آن برای ما خیروسبب آرامش وشادابی وتندرستی ما است.عصی ان تکره شی وهوخیرلکم/قرآن»

درحال حاضرباجامعه ای زندگی میکنیم که 4%ازآنهااهل مطالعه اند نمیتوان انتظاردمکرات بودن ازچنین جامعه ای داشت.درنتیجه نباید آرامش دختران وپسران جوان قربانی شود لذت بردن به جایش وتلاش برای دمکراسی هم به جای خودش تافرزندانمان آن روش راپشت سربگذارندودرانتخابهایشان آزاد ودمکرات وقرآنی باشند.انشاالله . چون قرآن مخالف استبداد به هرشکل آن است.

بامشاوره ژنتیک مسائل بعدی هم انشاالله نخواهدداشت.

چندچیزبرکت رابه زندگی سرازیرمیکنند رضایت پدرومادر وشرکت درنمازجماعت وقرآن خواندن هرچندیک آیه درروزراخودم تجربه کرده ام.

ازنمک ونان برکت زندگی نام برده میشود . نان به دلیل هیدروکرباتش (قندطبیعی)که بدن رامقاوم می سازد ونمک به سبب اینکه اگرقبل وبعدازهرغذاچشیده شود ازبسیاری بیماری ها پیشگیری می نماید.

اگرآن دوبرکت زندگی فردی هستند ازدواج فامیلی برکت زندگی اجتماعی است.

 

نویسنده : هاشم : ۱٢:٤٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱۱/۱٧
Comments نظرات () لینک دائم