7 قانون معنوی موفقیت

قانون توانایی مطلق:

منشا هر چیزی که افریده میشه آگاهی مطلق و تواناییه مطلقه که جویای تجلی از نا متجلیه.راهش:مراقبه ی سرشاز از سکوت.اتصال با طبیعت و عدم داوریه.

قانون بخشایش:

با شوق به بخشیدن چیزی که میجوییم.فراوانی کائنات رو تو زندگی به جریان میندازیم.راهش:ببخشید.دریافت کنید.به جریان بیندازید.

قانون کارما یا علت و معلول:

وقتی اعمالی رو انتخاب میکنیم که برای دیگران شادمانی و کامیابی میاره ثمره ی کارمای ما شادمانی و کامیابی خواهد بود.راهش:نظاره ی انتخابها.ارزیابی عواقب و گوش سپردن به گواهی دل.

قانون کمترین تلاش:

در هر قصد و ارزوئی مکانیسم توفیقش وجود داره.اگه قصد و ارزو به حیطه ی توانایی مطلق درافکنده بشه دارای قدرت نظام دهنده ی نا محدودمیشه.راهش:تهیه ی فهرست ارزوها.سپردن و تسلیم اونا به کائنات و هوشیاری از لحظه ی حال.

قانون قصد و ارزو:

در هر قصد و ارزویی مکانیسم توفیقش وجود داره...راهکارش همانند قانون ۴.

قانون عدم دلبستگی:

با شوق خود به قدم نهادن در ناشناخته که حیطه ی تموم امکاناته.خودمونو به ذهن خلاق میسپاریم که چرخش کائنات رو همنوا میسازه.راهش: عدم دلبستگی.حکمت عدم یقین و امکانات نا محدود.

قانون دارما یا غایت حیات:

وقتیکه استعداد بی همتای خودمونو به خدمت دیگران می امیزیم وجد و استعلای جونمون رو تجربه میکنیم که هدف غایی و نهایی همه ی هدفهاست.راهش:کشف ضمیر برتر.تهیه ی فهرست از استعدادهای بی همتای خود و خدمت به دیگران.دیپاک چوپرا   //کامناز

http://azematedaron.persianblog.ir/

/ 0 نظر / 10 بازدید